wim logo

World Islamic Mission (WIM) er en sunni-muslimsk moske som ønsker å hjelpe norske muslimer med å lede et spirituelt liv som er forankret i koranen, profetens sunna og de lærdes liv og lære. Ved å kaste lys over tradisjonelle islamske prinsipper og verdier, ønsker WIM å hjelpe muslimer med å imøtekomme intellektuelle og praktiske utfordringer de møter på i det moderne samfunnet. I tillegg ønsker WIM å opptre som brobygger i samfunnet ved å fremme forståelse og toleranse mellom  muslimer og ikke-muslimer på den ene siden, og mellom ulike muslimske grupperinger på den andre. 

For å oppnå disse målene arbeider WIM aktivt med å spre kunnskap om den islamske tradisjonen slik  den er blitt forstått, praktisert og overført fra generasjon til generasjon siden profetens tid, Guds fred  og velsignelse være med ham. Arbeidet er bredt og mangesidig og inkluderer alt fra seminarer,  foredrag og publikasjoner til ulike nettressurser og mobil-applikasjoner. Med sine undergrupper tar WIM sikte på å nå ut både til den generelle muslimske befolkningen og til spesifikke målgrupper. 

Suksess er fra Allah alene.