Skjegg i islam


 

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike!

All ære tilhører Allah, den Allmektige. Fred og velsignelse være med profeten Muhammad, den siste av profetene, og måtte Gud være til lags med alle etterfølgere av profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) og hans ætt.

Denne artikkelen er et forsøk på å rette lyset mot en av de tydeligste ytre attributtene til en typisk praktiserende muslimsk mann, og i disse tider, er det nesten blitt et varemerke like sterkt som noen av de store kommersielle selskapene. Nemlig skjegget.

Å anlegge skjegg er lagt stor vekt på i islam, og muslimer er blitt oppfordret til å gjøre dette av profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham). Profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) har gjentatte ganger i mange hadith instruert oss til å anlegge skjegg. Hans (Allahs fred og velsignelse være med hamdem) egen praksis var å ha en fyldig skjegg.

1) Sayyiduna Abd Allah ibn Umar (må Allah være tilfreds med ham) forteller at profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) sa: ”Trim barten, og la skjegget gro.” (Sahih al-Bukhari & Sahih al-Muslim)

2) Sayyiduna Abu Hurayra (må Allah være tilfreds med ham) forteller at profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) sa: “Klipp barten, la skjegget være, og gjør dermed det motsatte av de som tilber ilden.” (Sahih Muslim, nr. 260)

3) Sayyiduna Anas ibn Malik (må Allah være tilfreds med ham) forteller at profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) sa: “Trim barten, la skjegget være, og ikke etterligne jødene.” (Tahawi, Sharh Ma’ani al-A'sthar, 4/230)

4) Sayyiduna Abd Allah ibn Umar (må Allah være tilfreds med ham) forteller at profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) beordret trimming av barten, og anlegging av skjegget.” (Sahih Muslim, no. 1/222)

I de ovennevnte hadithene har profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) kategorisk beordret opprettholdelse av skjegget på forskjellige måter, og ved å bruke forskjellige ord og uttrykk hver gang. I den norske oversettelsen kommer ikke dette klart frem, men hvis man ser på de originale arabiske tekstene av disse hadithene, kan man klart se at det er brukt forskjellige ord i hver hadith for å understreke viktigheten av å beholde skjegget.

De fire sunni lovskolene (juridiske skolene/madhhabene) har også tatt et klart standpunkt når det gjelder barbering av skjegget.

Hanafi skolen

Den kjente Hanafi juristen, Imam al-Haskafi sier i sin Durr al-Mukhtar: ”Det er ulovlig for en å barbere bort skjegget..... og når det gjelder å trimme det når det er mindre enn en håndfull, slik noen Nord Afrikanske stammer har som skikk, er noe som ingen (dvs Hanafi lærde) har sagt er tillatt.” (Se: Radd al-Mukhtar ala al-Durr al-Mukhtar, 2/113, Kitab al-Sawm)Dette standpunktet er også bekreftet av andre store verk, som al-Bahr al-Ra’iq, Fath al-Qadir, al-Fatawa al-Hindiyya, Bada’i al-Sana’i og al-Ikhtiyar.

Maliki skolen

Imam al-Dasuqi spesifiserer: ”Det er haram for en mann å barbere bort skjegget, og den som begår denne synden, vil bli stilt til ansvar for denne handlingen” (Hashiyat al-Dasuqi ala Sharh al-Kabir, 1/90, Kitab al-Taharah)

Shafi skolen

I Sharh al-Ubab står det: ”De to sheikhene av denne madhhaben (Nawawi og Rafi’i) konstaterer at det er mMakruh (mislikt) å barberer bort skjegget, men Ibn al-Rif’a innvendte at Imam Shafi’i selv kategorisk nevnte i sin bok ”al-Umm” at å barbere bort skjegget er haram. Imam al-Azra’i har sagt at denne skolens endelige standpunkt er at å barbere bort skjegget uten gyldig medisinsk grunn, er ulovlig!” (Sharh al-Ubab & Hashiya Ibn Qasim al-Abbadi, 9/376)

Hanbali skolen

”....Skjegget bør gro slik at det ikke skal være nødvendig å trimme det overhodet. Men dette er kun hvis det ikke blir unormalt langt, eller skaper vanskeligheter for en selv og andre. Men det er haram å barbere bort skjegget” (Kashaf al-Qina’, 1/75).Dette bekreftes også i flere store Hanbali verk som: al-Insaf, 1/121 av al-Mawardi, Sharh Muntaha al-Iradat, 1/85 av al-Bahuti og al-Rawdh al-Murbi’, 27-28 også av al-Bahuti.De ovennevnte utsagnene fra profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) og fra muslimske jurister, bekrefter på lang vei at det er å trimme skjegget veldig kort, eller barbere det bort er haram. En muslim (og særlig en som anser seg selv for å være praktiserende) kan og bør aldri godta en slik handling.

Lengden på skjegget

Når det kommer til lengden på skjegget, så er det uten tvil slik at profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) og sahaba (profetens følges venner) var kjent for å ha fyldige og minst en håndfull lange skjegg. Men det er likevel ulike meninger vedrørende skjeggets lengde i de forskjellige madhhabene. 

Hanafi skolen er uten tvil den strengeste på dette punktet, mens ifølge Shafi og Maliki skolen, er det ikke en synd å ha kort skjegg.

Ibn-Umar forteller at profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelse være med ham) sa: ”Ikke gjør som dem som tillegger Allah partnere (al-mushrikin), la skjegget være, og trim barten.” Når Ibn-Umar (må Allah være tilfreds med ham) dro til Hajj, eller Umrah, grep han skjegget sitt med hånden, og fjernet det som var overflødig. (Sahih al-Bukhari og  Sahih Muslim)

I Hanafi madhhab er det ingen fare i å trimme kantene av skjegget, selv om en ”håndfull” er sunnah, men å trimme skjegget når det allerede er mindre enn en håndfull er ikke tillatt i Hanafi skolen. (Ibn 'Abidin: Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar, Beirut, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1987, 2.113).

Muhammad ibn Hasan al-Shaybani skriver i Kitab al-A'sthar, at Imam Abu Hanifa sa: ”sunnah vedrørende dette (skjegget), er en håndfull, og består i at en mann griper skjegget med sin hånd, og det som vokser utover dette, klippes bort.”(ibid, 5.261). Det er også uenighet vedrørende hvor en håndfull skal begynne. Noen mener at en håndfull vil si at pekefingeren legges vannrett rett under nedre leppe, mens andre mener at det skal måles fra der haken slutter. Det ser likevel ut som om at de fleste lener seg mot forslaget om at pekefingeren skal legges vannrett rett under nedre leppe. Imam Nawawi, en Shafi lærd, utdyper setningen "...og trim barten" fra ovennevnte hadith: ”når det gjelder å trimme barten, er dette også sunnah. Det er prisverdig å begynne fra høyre side.... Når det gjelder hvor mye som skal trimmes bort, er det den allmenne oppfatning at det skal trimmes til man ser kanten av øvre leppe, og ikke trimme det helt bort. Og Allah vet best."

 

Det var persernes skikk å fjerne skjegget, så den hellige loven forbød dette. ((Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, 3.149).

 

Imam Baghawi skriver at Imam Malik skal ha sagt: ”Å barbere bort barten, er en nyskapning (bid’a) som har forekommet blant folk” (Sharh al-sunna. 16 vols. Damascus: al-Maktab al-Islami, 1980, 12.108). Følgende kan trekkes ut fra det ovennevnte:
  1. Hadithen om å ”la skjegget være” er ubetinget, dvs at den indikerer at det er forbudt å barbere eller trimme skjegget.
  2. Denne hadithen avviker likevel fra den egentlige praksisen til sahaba, som var lært opp av profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham):
    1. At Ibn-Umar (må Allah være tilfreds med ham), en av de mest lærde sahaba og den som var mest ivrig etter å følge sunna, pleide å klippe skjegget sitt når han dro på Hajj eller Umrah.
    2. Imam Baghawi refererer også til at trimming av skjegget ble praktisert av Abu Hurayra (må Allah være tilfreds med ham) , som var en av de fremste lærde blant sahaba.
    3. Hvis alle de første muslimene hadde hatt skjegg helt ned til livet, eller til knærne siden de aldri trimmet dem, ville dette ha kommet frem i hadith, noe som ikke er tilfelle.
  3.  Visdommen bak det å la skjegget være, i hadithen fra Bukhari og Muslim, er for å gjøre det motsatte av det de vantro gjorde. En muslims norm er ikke å etterligne de vantro, for som profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) sa: ”Den som etterligner et folk, er som dem” (Sunan Abi Dawud. 4 vols. Istanbul: al-Maktaba al-Islamiyya, n.d. 4.44: 4031). Forbildene for muslimene bør være andre religiøse og praktiserende muslimer.
  4. Generelle islamske verdier oppfordrer til skjønnhet i væremåte, kleskode, og oppførsel. En mann spurte profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) om det var en form for arroganse å like pene klær og sandaler. Profeten (Allahs fred og velsignelse være med ham) svarte ”Sannelig, Allah er Vakker og elsker skjønnhet" (Sahih Muslim, 1.93: 91)

Konklusjon

Å ha skjegg er påkrevd (wajib) for en muslimsk mann. Ordbruken i de ovennevnte hadithene indikerer at den skal være fyldig, men at dette er avhengig av hva som er normen blant lærde, religiøse og praktiserende muslimer. De første muslimene trimmet skjeggene, og det eksisterer ikke en utvetydig tekst (nass) som sier noe om den absolutte lengden og størrelsen på skjegget.Selv om sunnah er å betrakte som ”en håndfull”, er det flere ulama som trimmer skjegget sitt mindre enn dette. Det er en oppfatning at Allah ikke vil straffe en ordinær muslim for noe som de tradisjonelle lærde (ulama) er uenige om seg imellom.Disse betraktningene er særlig relevante nå som iIslam er spredd blant omtrent alle de forskjellige rasene på jorda, og at det er genetisk umulig for alle å anlegge et skjegg like fyldig som ibn-Umars. Det viktigste er likevel: 1) å ha skjegg, 2) fyldig i den grad at det ikke ligner på noe som de vantro har, og 3) at den er velholdt og ser pent ut.  Og Allah vet best. 

Kilde: div. artikler på sunnipath.com

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3