wim logo

AoA,
Jeg har hørt at man skal gjøre istikhara før en viktig avgjørelse. Hvordan gjør man istikhara? Når skal man gjøre det evt? Kan De forklare det detaljert?


Bismillah

I Allahs navn, den mest Barmhjertige, den Nåderike.

Istikhara bønnen

Istikhara er en bønn for veiledning. Istikhara er sterkt anbefalt i hadith. Profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, pleide å lære bort denne bønnen til sine følgesvenner.

Istikhara bønnen kan bees både for konkrete saker og problemstillinger, og for mere generelle ting, som å be for at det beste vil skje en gjennom dagen.

I følge Imam al-Nawawi, Ibn Hajar al-Haythami og andre, bør en hendvende seg til personer med kunnskap og erfaring med problemet for å be om råd, før istikhara bønnen. Etter å ha tatt deres råd i betraktning legger en til slutt saken foran Allah, og ber om at det beste vil skje for ens liv og  for livet etter døden. I Koranen står det:

Om jeg lykkes, står I Allahs hånd. På Ham forlater jeg meg, og til Ham vender jeg meg. [11:88]

Som alle andre dua (bønn), er det anbefalt at en innleder og avslutter dua med å prise Allah, og sende velsignelse til profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, og hans ætt (dvs; lese darood sharif).  Det er også anbefalt å sitte i retning mot Kaba.

Dua - bønnen

I følge en hadith i Bukhari, bind 2, kapittel 21, nummer 263:
Berettet av Jabir ibn ’Abdullah, Allah være tilfreds med ham og med hans far: ”Allahs budbringer, fred og velsignelse være med ham, pleide å lære oss måten å gjøre istikhara på i alle anliggender, på samme måte som han underviste oss kapitler fra Koranen. Han sa: "Hvis en  av dere planlegger å gjøre noe, bør han (eller hun) be to enheter (rak’atain) av den rituelle bønnen, ikke som en obligatorisk bønn, men som en frivillig bønn, og si (etter bønnen):

[According to Bukhari, Volume 2, Book 21, Number 263:
Narrated Jabir bin 'Abdullah :The Prophet (Sallal Laho Alaihi Wasallam) used to teach us the way of doing Istikhara, in all matters as he taught us the Suras of the Quran. He said, "If anyone of you thinks of doing any job he should offer a two Rakat prayer other than the compulsory ones and say (after the prayer):]

(Allahumma inni astakhiru-ka bi-'ilmi-ka wa astaqdiru-ka bi-qudrati-ka wa as'alu-ka min fadli-kal-'azim, fa-inna-ka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa Anta 'Allamul-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wa 'ajili amri wa ajilih faqdir-hu li wa yassir-hu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadhal-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa  'aqibati amri wa 'ajili amri wa ajilih fasrif-hu 'an-ni wasrif-ni anhu wa aqdir liyal-khaira haithu kana summa ardi-ni bih.

Oversettelse:

”Allah, jeg ber Deg om å vise meg det som er det beste for meg gjennom Din kunnskap, og jeg ber Deg om styrke gjennom Din styrke. Jeg ber Deg å velsigne meg ved Din enorme fortjeneste, for Du har makt, mens jeg er uten makt, Du har Kunnskap, mens jeg er uten kunnskap, og Du kjenner til alle usynlige ting. Allah, Du vet, hvis dette er det beste for meg, min religion, mitt liv, og at dette vil gi suksess både kortsiktig og langsiktig, så la dette bli mulig for meg, og gjør det lett for meg, og velsign meg med det. Og Du vet, hvis dette er dårlig for meg, min religion, mitt liv, både kortsiktig og langsiktig, så vend det bort fra meg, og vend meg bort fra det, og gjør det enkelt for meg å oppnå det gode, hvor enn det måtte være, og la meg bli tilfreds med det.”

Metoden for Istikhara er altså følgende:

1. En ber to enheter (rak'at) av den rituelle bønnen. Intensjonen skal være for istikhara.

2. Etter bønnen, sier man  bønnen som profeten, fred og velsignelse være med ham, har lært oss, og som er listet over. Når en kommer til “anna hadha”, skal man tenke på det en søker veiledning til. Man kan også legge til sine egne ord i bønnen.

3. Man bør sove i en ren seng, ansikt rettet mot Kaba, i tilstand av rituell renhet (wudu).

4. Når en våkner, er det første og sterkeste løsningen/svaret som kommer i tankene, det beste for vedkommende.

5. Hvis tvil fortsatt eksisterer, gjentar man istikhara for opptil 7 dager, eller lengre.

[Radd al-Muhtar bind 1, s. 718]

Å tolke svaret

Allah svarer nødvendigvis ikke på istikhara bønnen gjennom en drøm, eller gjennom en følelse. Istikhara er en bønn til Allah, der en ber om at det beste vil skje en. Etter å ha bedt istikhara er det viktig at man legger sin egne ønsker til side, og plassere sin lit til Allah swt. Gjør man det, vil Allah gjøre utfallet av saken det beste for en, både for denne verden og for den neste verden. Insha'Allah.

Man skal ikke følge egne ønsker eller lyster etter at svaret av istikhara har blitt klart.

Det er også mulig å be en rettskaffen person om å be istikhara for en. Dette kommer klart frem både i Maliki skolen og i Shafi’i skolen. Problemstillingen er ikke diskutert i Hanafi verkene, men det er ingen ting i skolen som tyder på at dette skulle være mislikt eller feil.

Men uansett om man anmoder andre å be istikhara eller ikke, bør en ikke unnlate å be istikhara selv også.

Det er mislikt å haste med å be om svar på ens dua. I en tradisjon får vi vite at profeten Muhammad har sagt, fred og velsignelse være med ham; Deres bønner  blir svart, hvis dere ikke forhaster, siende: “Jeg ba, men det kom ingen svar”.

Og i en annen tradisjon heter det at profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa; “Å ikke søke råd og ordentlig veiledning fra Allah er en stor ulykke, og en årsak til å bli rammet av uhell.”

Av A. Juned