Et glimt av Sufismen; Ikhlas (oppriktighet)

 bism

"Det er ingenting som er vanskeligere for ens ego enn ikhlas (å gjøre noe kun for Allahs skyld), fordi den har ingen andel i det." Yusuf ibn al-Husayn ar-Razi erklærte; "Det finnes ingen ting som er vanskeligere i verden enn ikhlas." 

All ære til hører Allah som perfeksjonerte sin religion for oss, og fred og velsignelse være med profeten Muhammad, den siste profet og sendebud, og den mest opphøyde og storstilte i skaperverket. Min hensikt med dette er å gjøre kjent en av sykdommene i folks hjerter som er som gift for ens handlinger. Jeg ber om at jeg først og dernest leserne av teksten tar lærdom og søker ly fra Allahs vrede. Jeg ber om oppriktighet i mine handlinger, og jeg ber om Hans Vennskap og beskyttelse.

På Dommens dag, vil Allah dele menneskeheten inn i to grupper. En gruppe vil bli sendt til helvete, og en gruppe vil bli sendt til evig salighet i Edens hage. Det første menneske som blir dømt vil være en martyr som hadde kjempet og gitt sitt liv for Allah. Det andre mennesket vil være en lærd av religionen som hadde undervist i moral og etikk i hele sitt liv. Den tredje personen vil være en velstående mann som hadde brukt sin rikdom på å hjelpe de fattige og de i nød. Tilsynelatende tre rettskaffende mennesker. Men alle tre vil bli kastet inn i helvetes sorte brann!

1/3 av all Kunnskap"Handlinger er etter deres intensjon, eller handlinger blir bedømt etter deres intensjon. "Abu Hafs Umar ibn al Khattab (Allah være tilfreds med ham) berettet denne hadithen som er den første hadith i hadith-samlingen; al-Bukhari, og den finnes også i Muslim.

Al-Shafi sa om denne hadithen at det er en tredjedel av all kunnskap, og den finnes i 70 felt i den islamske lovgivningen. Imam Ahmed, al-Hakim, Isha ibn Rahwayh, Abu Dawud og Hafiz Abu`l Hasan fra al-Andalusi hadde lignende kommentarer. Det er også første hadith i Imam Nawawis kjente samling av 40 hadith.

Koranen om intensjon
Ibn Rajab al-Hanbali skriver i sin bok "Kompendium av Kunnskap og Visdom" at ordet intensjon ble forstått som synonym med vilje eller ønske i profetens tid, fred og velsignelse være med ham. Vi finner flere vers fra Koranen som omhandler denne intensjonen. Ibn Rajab lister opp minst 13 steder, blant annet:

 

  1. Blant dere var noen som ønsket denne verden, og noen som ønsket den hinsidige verden. [3: 152]
  2. Dere ønsker det jordelivet tilbyr, men Allah tar sikte på det hinsidige liv. Allah er mektig, vis. [8:67]
  3. Den som ønsker å dyrke det hinsidige livs marker, for ham øker Vi avkastningen. Den som ønsker ådyrke jordelivets marker, ham gir Vi derav. Men han har ingen andel i det hinsidige. [42:20]
  4. Om noen begjærer det forgjengelige jordiske, så sender Vi straks til ham der det Vi vil, til dem Vi vil. Men så har Vi helvete rede for ham, hvor han stekes, vanæret og forstøtt. Men om noen begjærer det hinsidige liv og streber etter det slik det skal gjøres, og er troende, disse får erkjennelse for sin   innsats. [17:18-19]
  5. Vis ikke bort dem som påkaller Herren morgen og aften, søkende hans åsyns velbehag. [6:52]

Videre finner man utallige bevis i hadith-litteraturen, blant annet; Sa`d ibn Abi Waqqas beretter fra profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham; ”Sannelig, dere forbruker aldri noe håpende på Allahs ansikt, uten at dere vil bli belønnet for det. Selv om det er et lite stykke matbit som dere legger i deres egen ektefelles munn. ”[Bukhari og Muslim]


Oppriktighet og graden av oppriktighet
Imam Tirmidhi beretter en hadith fra Ka`b ibn Malik at profeten Muhammad, fred og velsignelse være med ham, sa; " Den som søker kunnskap for å strides med tåpelige folk, eller for å konkurrere med de lærde, eller for at folk skal snu seg etter en, vil Allah kaste ham i Ilden."

Det kan være en rekke årsaker for at vi mennesker utfører handlinger for andre enn vår Herre. Iblant er slike handlinger kun for å vise seg for andre mennesker, eller for å oppnå noe verdslig. En slik tilstand er en tilstand av en hykler.

Allah sier i Koranen; "Hyklerne forsøker å narre Allah, men det er Allah som narrer dem. Når de stiller til bønn, gjør de det på en slapp måte for å demonstrere for folk. Allah har de lite i tankene." [4:142] Måtte Allah den Barmhjertige lede oss på den rette vei og tildele oss oppriktighet.
 
Av og til kan en handling starte opp med å være oppriktig, men så kan andre tanker krype inn. Hvis ønske om å vise seg frem for andre, eller hvis motivasjonen for å utføre handlingen for andre enn Allah formes i hjertet blir handlingen sett på som ugyldig. Hvis bønnen for eksempel brått blir bedre så fort andre mennesker entrer rommet, kan det være grunn til å spørre seg selv hva grunnen er.

Al-Nasa`i beretter fra Abu Umamah al-Bahili at " En person kom til profeten, fred og velsignelse være med ham, og spurte; "Allahs sendebud, hva sier du om en person som deltar i en militær ekspedisjon søkende etter belønning og berømthet? Allahs sendebud, fred og velsignelse være med ham, svarte; "Han vil få ingenting." Personen spurte om dette tre ganger og Allahs sendebud, fred og velsignelse være med ham, fortsatte å si det samme "Han vil få ingenting". Så sa han "Sannelig Allah akseptere kun de handlinger som er helt og holdent for Hans skyld og som en søker Hans Ansikt med" [al-Nasa`i (3140]

Når handlingens utgangspunkt er å tilbe Allah og tanker om å vise seg frem for andre sniker inn, så er de lærde enige om slike tanker ikke skader en. Det har derimot vært en diskusjon blant de lærde hva som skjer når en gir etter for tanken. Imam Hasan al-Basri sin posisjon var at handlingen ikke klassifiseres som (total) ugyldig, og det er intensjonen en hadde i utgangspunktet som teller. Å starte opp en ny handling motivert av tanken vil være forbundt.

Ibn Jarir omtaler emnet og fastslår at uenigheten kun gjelder de handlinger som har en slutt tilkoblet med dens begynnelse. Med andre ord handlinger som bønn, faste og hajj. Handlinger som dhikr, undervisning etc. er å betrakte som ugyldige, og en fornyelse av intensjonen er nødvendig. Uansett, alle er enig om at ved å gi etter for slike tanker skader en spirituelt.

"Dem, som begjærer jordelivet og dets prakt, vil Vi gi fullt mål for deres gjerninger her, og de vil ikke bli snytt på vekten. Disse er det som ikke har annet i vente i det hinsidige enn Ilden. Det de har prestert her er intet verdt, alt de har gjort er fåfengt. [Koranen 11:15-16]

Fryde seg over Allahs Barmhjertighet
Handlinger med oppriktighet, og som Allah fremkaller glede og ros i hjertet til utføreren skader ikke. Dette er tilfelle selv om man fryder over ens handling eller hvis en gleder seg over Allahs gavmildhet mot en. Abu Dharr spurte profeten fred og velsignelse være med ham om en person som gjør en god handling for Allahs skyld, og som folket priser ham for. Profeten, fred og velsignelse være med ham, svarte "Det er bare en tidlig bringer av gode nyheter for mu`min" [Muslim 2642, Ibn Majh 4225]

Ibn Arabi og Ibn Abidin
Ibn al-Arabi skriver i sin bok " Hva en Søker trenger"; "Søk om å gjøre alle dine handlinger gjerninger for å komme nærmere din Herre, i tilbedelse og bønn. Anse at hver gjerning kan være ditt siste virke, hver bønn ditt siste bukk. Kanskje du ikke får en sjanse til. Hvis du gjør dette vil det motivere deg til å bli oppmerksom, oppriktig og ærlig. Allah aksepterer ikke handlinger gjort i ubevissthet og med uoppriktighet så lett som Han aksepterer gjerninger gjort i full bevissthet og oppriktighet."

Ibn Abidin sier at det å gjøre ens tilbedelse hengivent for Allah alene er obligatorisk. Det å vise seg frem i bønn (riya`), er å begjære andre/annet enn Allah fra bønnen. Det er konsensus blant de lærde om at dette er forbudt. [Radd al-Muhtar 6: 425-426]

Tasawwuf
Sah ibn Abdullah al-Tustari sa om oppriktighet "Det er ingenting som er vanskeligere for ens ego enn ikhlas (å gjøre noe kun for Allahs skyld), fordi den har ingen andel i det." Yusuf ibn al-Husayn ar-Razi erklærte; "Det finnes ingen ting som er vanskeligere i verden enn ikhlas. Som jeg prøver å bli kvitt det å vise seg frem fra hjertet, men det er som den vokser opp igjen med andre farger."

Imam Ghazali skriver i sin bok Minhaj al-Abidin (denne boken er noe av det siste imamen skrev, og den regnes som et sammendrag av hans mesterverk Ihya uloom al-Deen. Boken er oversatt til engelsk) om en situasjon der en person står i bønn foran Allah mens andre sover. Han har stengt alle vinduer og alle dører. Han og Allah er alene. Så dukker det opp en tanke i ham; "Selv om alle dører er stengt og gardinene trukket for, vil Allah en dag gjøre disse timelange bønnene mine kjent for folket. Da vil folk tro stort om meg, og jeg vil bli priset."

Imamen forteller hvor fundamentalt viktig det er å ha kunnskap om den indre fiqh, eller i dette tilfelle hvordan bli kvitt slike tanker som er ødeleggende for ens ikhlas. Hvis den bedende i eksempelet ikke blir kvitt tanken og fornyer hans intensjon kan han risikere å be hele sitt liv bare for å oppdage ved sin død, at han i realiteten var villedet og hadde bedt for andre enn Allah.

Med andre ord det er obligatorisk for en å rense sitt hjerte fra riya`. Det finnes teknikker og metoder som hjelper en med å rense ens hjertet fra sykdommer som dette, og for ande sykdommer.

Menneskets (metafysiske) hjertet er veldig kompleks. Hjertet snurrer rundt ethvert ting som den får presentert gjennom sansene, enten det er haram eller halal. Å rense og beskytte den slik at den blir verdig Allahs lys krever en veldig nyansert anstrengelse.

Det er konsensus blant de største imamene gjennom historien om at dette gjøres best i veiledning av en spirituell guide. En leder som selv har gått denne veien og som kjenner til alle fallgruvene. Sammen med guiden og ved hjelp av barakah av dhikr og koblingen tilbake til profeten, fred og velsignelse være med ham, gjøres veien enklere, kortere og en når lengre. En guide gjør at en ikke blir handlingsrammet, forvirret eller utslitt på veien. Disse metodene har sufiene i islam benyttet seg av og utviklet. En samlebetegnelse for dette feltet innen islam er kalt Ihsan eller Tasawwuf.

Så la dem som håper å møte sin Herre, gjøre det som rett er, og ikke forbinde med sin dyrkelse av Herren noen annen! [18:110]

Muslim beretter en hadith fra Abu Hurayrah, Allah være tilfreds med ham; "Jeg hørte profeten, fred og velsignelse være med ham, si; " Den første personen som vil få sin dom på Oppstandelsens Dag, vil være en mann som var drept som en martyr (shahid). Han vil bli ført frem, og Han vil legge frem alle velsignelsene ham fikk. Ham vil erkjenne dem. Han vil spørre:" Så hva gjorde du for dem?". Han vil svare:" Jeg kjempet for Deg til jeg ble martyr. Han vil si: " Du lyver! Du kjempet heller for at det skulle bli sagt om deg " Han var tapper", og det har allerede blitt sagt. Det vil så bli gitt en befaling og han vil bli slept ut på sitt ansikt og kastet i Ilden.

Så vil det være en mann som lærte og underviste kunnskap og som resiterte Koranen. Han vil bli ført frem, og Han vil legge frem alle velsignelsene ham fikk. Ham vil erkjenne dem. Han vil spørre:" Så hva gjorde du for dem?". Han vil svare:" Jeg søkte og underviste kunnskap, og jeg resiterte Koranen, for din skyld. Han vil si: " Du lyver! Du søkte viten for at det skulle bli sagt om deg "Han er en lærd person" og du resiterte Koranen for at det skulle bli sagt om deg "Han er en Koran-leser" og det har allerede blitt sagt. Det vil så bli gitt en befaling og han vil bli slept ut på sitt ansikt og kastet i Ilden.

Så vil det være en mann som Allah hadde vært kolossal sjenerøs med og gitt ham all slags rikdom. Han vil bli ført frem, og Han vil legge frem alle velsignelsene ham fikk. Ham vil erkjenne dem. Han vil spørre:" Så hva gjorde du for dem?". Han vil svare: " Jeg bruke formuen min på Din sak, på alle de tingene Du elsker å se velstand bli brukt på. Han vil si: " Du lyver! Du brukte det for at det skulle bli sagt om deg "Han er veldig sjenerøs" og det har allerede blitt sagt. Det vil så bli gitt en befaling og han vil bli slept ut på sitt ansikt og kastet i Ilden.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3